මුල් පිටුව  > සේවක අර්ථසාධක සාධක අරමුදල
 හුවමාරු කරන්න  මුද්‍රිත සංස්කරණය  ඊමේල්

සේවක අර්ථසාධක සාධක අරමුදල

© Dialog Axiata PLC හි අන්තර්ගත- ශ්‍රී ලංකාව


සේවක අර්ථසාධක සාධක අරමුදල  

සේවක අර්ථසාධක සාධක අරමුදල හා ඒ සම්බන්ධ නීතිමය පසුබිම‍

  • ශ්‍රී ලංකා‍‍වේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත 1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත සහ ඉන්පසු අවස්ථා ගණනාවකදී මෙම පනත සංශෝධනය වී ඇති අතර අවසන් වරට 1992 අංක 14 දරණ (සංශෝධිත) සේවක අර්ථ සාධක පණත මගින් අදාල නීතිමය පසුබිම සැකසී ඇත

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේදී අදාල ලියකියවිලි

  • සාමාන්‍යයෙන් සේවය සදහා එක්වී දින 14 ක් ඇතුලත මෙම අදාල ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කර භාරදීමට කටයුතු කල යුතුය
  • මේ සදහා අදාල වන ආකෘති පත්‍ර වනුයේ " A ‍ෆෝරමය " B ෆෝරමය" හා " H පෝරමය " වේ
  • ඉහත සදහන් ආකෘති පත් නිසි පරිදි පිරවිය යුතුය
  • නිසි පරිදි පුරවන ලද ආකෘති පත ළගම පිහිටි කම්කරු කාර්යාලය වෙත භාරදිය හැක
  • ඉන් පසු අදාල සේවකයා ලියාපදිංචි කරනු ලබන අතර ඒ සදහා වන සාමාජිකත්ව කාඩ් පත වශයෙන් සැලකෙන "B ෆෝරමය" ආපසු සේවා යෝජකයා වෙත එවනු ලැබේ. එය සේවකයාගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු තුල තබා ගත යුතුවේ
  • විශේෂයෙන් අදාල ආකෘති පත පිරවීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු වනුයේ , සේවකයාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය සදහන් කිරීමේදී , උප්පැන්න සහතික හා අවශ්‍ය නම් විවාහ සහතික ඉදිරිපත් කිරීමේදී සහ ඇගිලි සලකුණු ලබා ගැනීමේදී වේ.

 

සේවකයාගේ නම වැරදීමකින් සටහන් වී ඇත්නම්--------------------------------

  • දායකත්ව අරමුදල් යවන විට " C ෆෝරමය" පිරවීමේ දී යම් ආකාරයකින් අදාල සේවකයාගේ නම වැරදි ලෙස සටහන් කර ඇත්නම්, ඒ සදහා නිවැරදි නම හා දායකත්ව මුදල සටහන් කර සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ අධිකාරී වෙත වාර්තාවක් යැවීම කල යුතුවේ
  • ඉහත යවන ලද වාර්තාවේ පිටපතක් අදාල දිස්තික්කයේ කම්කරු කාර්යාලය වෙත ද යැවිය යුතුවේ
  • සේවකයාගේ නම හා විස්තර ඇතුලත් කිරීමේදී  A, B, හා H පෝරමයන් පිරවීමේදී නම වැරදි ලෙස සටහන් වී ඇත්නම් එය නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලා ලිපියක් මගින් අදාල කම්කරු කාර්යාලය වෙත දැනුම් දීම කල යුතුවේ

 

ව්‍යාපාර සංවර්ධන කේන්ද්‍රය

bdclead@bellmail.lk

Hot Line :  0117 220980

© Dialog Axiata PLC - ශ්‍රී ලංකාව

 හුවමාරු කරන්න  මුද්‍රිත සංස්කරණය  ඊමේල්
අදහස් &‍ශ්‍රේණිගතකිරීම් (0)
If you are a human, do not fill in this field.
ශ්‍රේණි කිරීමට ක්ලික් කරන්න.
   අදහස් සඳහා උපරිම සීමාව අකුරු 1000 කි